Regulamin


"SILVERMAN CROSS TRIATHLON" REGULAMIN
I. CEL 1. Popularyzacja triathlonu na terenie Polski południowej.
2. Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnej formy wypoczynku.
3. Promocja Powiatu Krapkowickiego.
4. Rozpowszechnianie multisportu – połączenie trzech sportowych konkurencji.

II. TERMIN I MIEJSCE
Start 11:00 w Niedzielę 17.06.2018r. – Jezioro Srebrne w Januszkowicach.

III. ORGANIZATORZY
GRUPA KaPiJa SPORT Zdzieszowice

IV. WSPÓŁORGANIZATOR
 "MORSY NA KOKSIE"
 "STARTER" Zdzieszowice
 LUKS "Rospondek" Żyrowa
 BIKETEAM Zdzieszowice

V. KLASYFIKACJE TRIATHLON Open Kobiet, Open Mężczyzn oraz sztafety (odrębna klasyfikacja dla sztafet damskich, męskich i mix; sztafety firmowe) Kategorie wiekowe mężczyzn:  M20 16 - 29  M30 30 - 39  M40 40 - 49  M50 50 + Kategorie wiekowe kobiet:  K20 16 - 29  K30 30 – 39  K40 40 + Dodatkowo kategoria dla kategorii wagowej powyżej 95kg.

Klasyfikacja sztafet bez podziału na kategorie wiekowe. W skład sztafety wchodzą trzy osoby. Jeden uczestnik sztafety może pokonać tylko jeden odcinek (pływanie, rower lub bieg). W składzie sztafet mogą być kobiety i/lub mężczyźni, dopuszczone są sztafety mieszane.
UWAGA! Zgłoszenie sztafety firmowej wymaga dodatkowo przesłania na adres: orian.show@interia.pl poświadczenia prezesa, dyrektora lub własciciela firmy, że uczestnicy sztafety są pracownikami zgłoszonej firmy.
Uczestnicy zawodów "SILVERMAN" otrzymają punkty w klasyfikacji pucharu SILVERMAN 2018 zgodnie z regulaminem pucharu. Wykaz imprez punktowanych: 1. Cross Duathlon "ŻYROWIK" 12 maja 2018 r. 2. Cross Triathlon "SILVERMAN" 17 czerwiec 2018 r. 3. Cross Triathlon "KOZIOŁKA" 02 września 2018 r. 4. Triathlon "ODRA" 9 września 2018 r.

VI. DYSTANS SILVERMAN CROSS TRIATHLON:

 I część zawodów: pływanie 475 m (jedna pętla po jeziorze srebrnym, spodziewana temperatura wody ok. 23 stopnie, dopuszcza się korzystanie z pianek triathlonowych)
 II część zawodów: rower 20 km (trzy pętle - trasa płaska, nawierzchnia szutrowa, ścieżki polne, odcinki asfaltowe). KASK OBOWIĄZKOWY. Dozwolone wszystkie typy rowerów – ze względu na nawierzchnie zalecane rowery MTB.
 III część zawodów: bieg 5,5 km (trzy pętle wokół jeziora) Limit czasu dla odcinka pływanie to 30 minut.
ZAWODY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (podczas jazdy na rowerze kask obowiązkowy)  Kategoria CDu 1 (2012 i młodsze) 400 m rower i 100 m bieg.  Kategoria CDu 2 (2009-2011) 700 m rower i 300 m bieg.  Kategoria ŻAK (2006-2008) 1,8 km rower i 400 m bieg.  Kategoria Junior (2003-2005) 100 m pływanie, 3,6 km jazda na rowerze, 600 m biegu.

 UWAGA! w/w odcinki: pływanie, jazda na rowerze oraz bieg mogą ulec zmianom.  Klasyfikacja będzie prowadzona osobno dla chłopców i dziewcząt.

VII. ZGŁOSZENIA SILVERMAN CROSS TRIATHLON: Prawo startu w zawodach posiadają osoby które w roku 2018 mają 16 lat (osoby urodzone w roku 2002 i wcześniej). Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić zgodę rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w zawodach. (rodzic/opiekun prawny podpisuje zgodę osobiście w biurze zawodów). Zawodnik pełnoletni w biurze zawodów okazuje dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpisuje oświadczenie o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność. Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do 10 czerwca 2018r. na stronie internetowej: www.silverman.pl w zakładce ZAPISY. Możliwość zgłoszenia w biurze zawodów w dniu zawodów 17.06.2018r w godzinach 8:00 do 10:00 Rejestracja w dniu startu nie gwarantuje pełnego pakietu startowego.
ZAWODY DLA DZIECI Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu biegu w biurze zawodów w godz. 08:00 do 9:15 Opłata startowa dla dzieci i młodzieży wynosi 10 zł płatne w biurze zawodów. Dzieci startują wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego - obecnego w biurze zawodów. Rodzic/ opiekun prawny powinien być obecny podczas zawodów dziecka. Starty dzieci planjuje się rozpocząć o godzinie 9:30 VIII.

OPŁATA STARTOWA DLA ZAWODNIKA:
 Do 31 marca 2018 – 60 zł
 Do 10 czerwca 2018 – 100 zł
 W dniu zawodów – 150 zł
DLA SZTAFETY:
 Do 31 marca 2018 – 90 zł (opłata łączna za sztafetę)
 Do 10 czerwca 2018 – 150 zł (j.w.)
 W dniu zawodów – 210 zł (j.w.)
Wpłaty należy kierować na konto: GRUPA KAPIJA SPORT, 47-330 ZDZIESZOWICE, UL. ROOSEVELTA 4 Raiffeisen Bank Polska S.A. 59 1750 0012 0000 0000 3882 3388 Tytuł przelewu: SILVERMAN 2018 oraz imię nazwisko ZAWODNIKA lub NAZWA SZTAFETY  O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu na konto organizatora  W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty – wpisowe nie podlega zwrotowi  Obowiązuje limit liczby uczestników – łącznie 200 osób w tym sztafety.  Organizator może zwiększyć limit uczestników. IX. NAGRODY Zawodnicy w klasyfikacji Open kobiet (miejsca I-III), Open mężczyzn (miejsca I-III) i klasyfikacji sztafet (miejsca I-III) otrzymają PUCHARY, nagrody rzeczowe, upominki w zależności od chojności sponsorów. Zawodnicy uzyskujący miejsca I-III w kategoriach wiekowych otrzymają PUCHARY. Dla klasyfikacji firmowych i powyżej 95kg przewidziano PUCHARY. Osoby nagrodzone w kategorii OPEN K/M nie stają na podium w kategoriach wiekowych!!! Każdy zawodnik biorący udział w imprezie otrzymuje medal.

X. HARMONOGRAM SILVERMAN CROSS TRIATHLON  8:00-10:00 Biuro zawodów – (odbiór numerów startowych - ZWROTNYCH)  9:00-10:20 Wstawianie rowerów do strefy zmian  10:40 Odprawa techniczna  11:00 Start z brzegu jeziora Srebrnego (pływanie)  13:00-14:30 Odbiór rowerów ze strefy zmian (na podstawie numeru startowego) UWAGA!!! Dekoracja zwycięzców wspólnie z dziećmi i młodzieżą po ukończeniu zawodów przez ostatniego zawodnika/i około godziny 14:30

XI. HARMONOGRAM ZAWODÓW DLA DZIECI

 08:00 – 9:15 Biuro zawodów  ok. 9:30 Start Cross Duathlonu (dzieci do rocznika 2012 i młodsze)  ok. 9:45 Start Cross Duathlonu ( roczniki 2009, 2010, 2011)  ok.10:00 Start Żak Cross Duathlonu ( rocziki 2006, 2007, 2008)  ok. 10:15 Start Junior Cross Triathlonu ( roczniki 2003, 2004, 2005) Każdy start wspólnie dziewczęta i chłopcy – klasyfikacjia z podziałem na płeć.

XII. UCZESTNICTWO

1. Każdy z zawodników musi posiadać sprawny technicznie rower oraz kask rowerowy.
2. Każdy z zawodników zobowiązany jest do wykonywania poleceń sędziów. W przypadku sytuacji spornych rozstrzygnięcie zależy od organizatora. 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w triathlonie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci.
4. Przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
5. Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem triathlonu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów w tym wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji dotyczących imprezy i materiałów promocyjnych organizatora.
7. Park rowerowy jest terenem zamkniętym, do którego prawo wstępu mają tylko zawodnicy oraz obsługa organizatora. Za sprzęt pozostawiony w parku rowerowym organizator nie ponosi odpowiedzialności.
8. Zawody odbędą się według ustaleń niniejszego regulaminu.
9. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie.
10. Zabrania się startu pod wpływem alkoholu, środków odurzających bądż dopingujących.
11. Organizator nie weryfikuje umiejętności pływackich zawodników. 12. Zabrania się korzystania na trasie zawodów z urządzeń elektronicznych ze słuchawkami.

XIII. ZAKWATEROWANIE  we własnym zakresie.

XIV. UWAGI KOŃCOWE

 Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
 Numery startowe ZWROTNE
 W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim z drogi tak aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
 Na terenie zawodów uczestnicy będą mogli skorzystać z sanitariatów
 W ramach opłaty startowej Zawodnik startu głównego otrzymuje: - oznakowaną trasę, - parking dla samochodów, - elektroniczny pomiar czasu, - zabezpieczenie medyczne i ratownicze, - ciepły posiłek, - obsługę wolontariuszy, - prawo do korzystania z bufetu na mecie, - wsparcie i pomoc służb Organizatora w sytuacjach tego wymagajacych, - pamiątkowy medal - pakiet startowy uzależniony od hojności sponsorów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
 tel. 500 192 398 Adrian Zimerman – Kierownik Tras
 tel. 604 589 483 Piotr Orian – Koordynator zawodów
 tel. 607 667 787 Janusz Sojka – Dyrektor organizacyjny
 tel. 602 534 789 Anna Orian – Biuro zawodów
 tel. 665849023 Katarzyna Gniot – Sprawy finansowe Wszelkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów rozpatrywać będzie komisja sędziowska. Interpretacja regulaminu należy do organizatora SILVERMAN CROSS TRIATHLON.