Regulamin

REGULAMIN BIELAWA CROSS TRIATHLON 05.08.2018 r.

I. ORGANIZATORZY
 MUSIC SPORT EVENTS Mariusz Ziach
 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie
 Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni
II. CELE
 Promocja Miasta Bielawa.
 Popularyzacja triathlonu.
 Propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnego wypoczynku i rekreacji.
 Umożliwienie współzawodnictwa poprzez połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją.
III. TERMIN I MIEJSCE
 Zawody odbędą się w dniu 5 sierpnia 2018 r. Start o godz. 12:00.
 Pływanie: 485 m, Jezioro Bielawskie. Limit czasu ukończenia pływania – 25 minut.
 Jazda na rowerze: 20 km, głównie po trasach strefy MTB Sudety.
Limit ukończenia części pływackiej i kolarskiej – 2:00 h.
 Bieg: 5 km. Limit czasu ukończenia zawodów – 3:40 h.
IV. UCZESTNICTWO
Prawo startu w zawodach posiadają osoby:
 w przedziale wieku 16-18 lat, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego lub osoby
sprawującej opiekę podczas trwania zawodów;
 które ukończyły 18 lat;
 które wypełniły formularz zgłoszeniowy w biurze zawodów i dokonały opłaty startowej;
 w dniu startu potwierdzą swoją tożsamość (dokument ze zdjęciem) i podpiszą oświadczenie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu.
V. ZGŁOSZENIA
Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego na stronie: www.osir.bielawa.pl, potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują
go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach
promocyjnych i reklamowych organizatora
w ramach promocji imprezy Bielawa Cross Triathlon. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysyłanie pod
wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora.
Istnieje również możliwość zgłoszeń bezpośrednio w biurze zawodów w razie nie wyczerpania
limitu zgłoszeń.
Organizator ustala limit 300 uczestników.
VI. OPŁATA STARTOWA
 Do 15.03.2018 – 60 zł
 Do 30.04.2018 – 90 zł
 Do 30.06.2018 – 110 zł
 Do 31.07.2018 (zamknięcie zapisów i opłat przez internet) – 130 zł
 W dniu zawodów – 150 zł za start indywidualny, 100 zł za start w sztafecie.
Dla sztafet do 15.03 opłata wynosi 60 zł, przez pozostały okres trwania zapisów internetowych
obowiązuje stała opłata startowa – 90 zł (od osoby).
W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty, wpisowe nie podlega zwrotowi!
Opłatę należy dokonać na konto:
MUSIC SPORT EVENTS Mariusz Ziach
ul. Majewskiego 152, 42-530 Dąbrowa Górnicza
Bank ING 64 1050 1272 1000 0092 3960 3872
Tytuł przelewu: imię, nazwisko, triathlon lub triathlon sztafeta (jeśli zawodnik/zawodniczka
dokonuje opłaty za start w sztafecie).
VII. KLASYFIKACJE
Prowadzona będzie klasyfikacja:
 kategoria Open Kobiet,
 kategoria Open Mężczyzn,
 kategorie wiekowe K 16-29; 30-39; 40-49; 50+,
 kategorie wiekowe M 16-29; 30-39; 40-49; 50+,
 klasyfikacja sztafet bez podziału na płeć i kategorie wiekowe.
VIII. NAGRODY
 Zawodnicy w klasyfikacji Open Kobiet (za miejsca I-III), Open Mężczyzn (za miejsca I-III)
otrzymają nagrody finansowe oraz trofea.
 Zawodnicy uzyskujący miejsca I-III w kategoriach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe
i trofea.
 Pierwsze na mecie sztafety (miejsca I-III) otrzymają nagrody rzeczowe i trofea.
 Nagrody w kategorii open i kategoriach wiekowych się „nie dublują.”
 Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia
nagród.
IX. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
Startujący w ramach pakietu startowego otrzymują:
 komplet numerów startowych (na koszulkę, kask i rower); w przypadku sztafet – jeden
komplet na cały zespół,
 pomiar elektroniczny (wyniki będą dostępne na stronie: www.osir.bielawa.pl oraz w biurze
zawodów po zakończeniu rywalizacji),
 prawo do korzystania z punktów z wodą i napojami izo na trasie,
 posiłek po zawodach,
 koszulkę Bielawa Cross Triathlon, a po przekroczeniu linii mety również pamiątkowy
medal.
 zabezpieczenie medyczne i WOPR.
X. POMIAR CZASU
 Pomiar czasu elektroniczny – za pomocą chipów (do zwrotu za linią mety). Chip należy
umieścić na nodze (nad kostką).
 Zawodnicy sztafety przekazują sobie chip w strefie zmian.
 Zawodnik, który przekroczy linię mety bez chipa musi zgłosić ten fakt sędziemu, w biurze
zawodów lub ekipie obsługującej pomiar czasu.
XI. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
 Trasa pływacka: start z plaży; każdy zawodnik jest zobowiązany posiadać własny
czepek - pakiet startowy nie zawiera czepka (w razie jego braku, będzie go można kupić
w biurze zawodów).
 Trasa kolarska: MTB, dwie pętle; zamknięta dla ruchu samochodowego. Kask
obowiązkowy!
 Trasa biegowa: szuter, kostka, asflat.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Biuro zawodów będzie się mieścić na terenie OWW Sudety – Jezioro Bielawskie,
ul. Wysoka 1. Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów: 9:00-11:00. Pozostawienie
rowerów i rzeczy w strefie zmian zlokalizowanej przy Sudeckiej Plaży w godz. 9:00-11:00.
Odbiór rowerów i rzeczy ze strefy zmian w godz. 14:00 – 15:00.
2. Odbiór pakietów startowych, wstawianie i odbieranie rowerów oraz rzeczy ze strefy zmian
będzie niemożliwe poza wyznaczonymi terminami.
3. Uczestnicy będą mogli skorzystać z depozytu, przebieralni i sanitariatów.
4. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
5. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność
(w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów
prawnych).
6. Zalecane jest posiadanie ubezpieczenia NNW.
7. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie
szkody z własnej, wyłącznej winy innym zawodnikom oraz osobom trzecim.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie
spowodowane z winy zawodnika. W razie takiego wypadku lub powstałej szkody związanej
z imprezą zawodnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec
Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z
przeprowadzeniem i organizacją zawodów.
9. Zawodnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia
wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.
10. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb
porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów.
11. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków
uczestnictwa. Podpis zawodnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się i
akceptację regulaminu uczestnictwa w zawodach.
12. Zawody przeprowadzone będą wg niniejszego regulaminu oraz przepisów Polskiego
Związku Triathlonu. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów,
rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, w tym
zmiany limitu startujących. O zmianach Organizator będzie informował na stronach
internetowych. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga organizator.