Regulamin

Regulamin Kielce Duathlon 2018 

CEL IMPREZY · Promocja Miasta Kielce · Popularyzacja duathlonu · Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji · Umożliwienie współzawodnictwa poprzez połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją 

2. ORGANIZATORZY · Stowarzyszenie sportowe Triathlon Polska z siedzibą w Kielcach 25-417, ul. Warszawska 312 h biuro@stotriathlonpolska.com.pl Kontakt telefoniczny 692 217 503 3. 

TERMIN IMPREZY, DYSTANS · Zawody Kielce Duathlon odbędą się w dniu 16 wrzesień 2018r 

· Dystans Bieg 5 km Rower 20 km Bieg 2,5 km

 · Start główny o godz. 11:00 – Stadion lekkoatletyczny Kielce, ul. Leszka Drogosza 1. 

·Odprawa startowa - godz. 10:45 

· Bieganie 5 km nawierzchnia gruntowa

 · Jazda na rowerze: 20 km; nawierzchnia gruntowa, leśna, trasa częściowo zablokowana dla ruchu samochodowego; KASK OBOWIĄZKOWY! · Bieg: 2,5 km; meta Stadion lekkoatletyczny Kielce, ul. Leszka Drogosza 1. 

· Limit czasu ukończenia zawodów – 2,5 h Strefa zmian 

 4. WARUNKI UCZESTNICTWA 

Prawo startu w zawodach posiadają osoby: · w przedziale wieku 16-18 lat za zgodą rodzica; · które ukończyły 18 lat · które wypełniły formularz zgłoszeniowy i dokonały opłaty startowej · w dniu startu potwierdzą swoją tożsamość (dokument ze zdjęciem) i podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu 

· Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu 16.09.2018 o godz. 10:00, o ile nie zostanie wcześniej osiągnięty limit uczestników limit startujących – 250 osób Dystans Do startu nie dopuszczeni zostaną zawodnicy bez kasków rowerowych. 

· Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy Chęciny Triathlon,

 · Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora/Współorganizatora oraz Sponsorów głównych. 

5. OPŁATY STARTOWE · 

Do 11.03.2018 – 60 zł

 · Do 30.05.2018 – 80 zł 

· Do 31.07.2018 – 100 zł 

· Do 10.09.2018 – 125 zł

 · W dniu zawodów – 150 zł 

· W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty – wpisowe nie podlega zwrotowi i przechodzi jako opłata za start w następnym roku · Opłatę należy dokonać na konto: Stowarzyszenie sportowe Triathlon Polska z siedzibą w Kielcach Nr konta: Alior Bank 55 2490 0005 0000 4530 8494 5969 W tytule przelewu prosimy wpisać : imię, nazwisko, duathlon

 6. KLASYFIKACJA

 · Kategoria Open Kobiet · Kategoria Open Mężczyzn 

· Kategoria wiekowa K/M: 16-29 · Kategoria wiekowa K/M 30-39 · Kategoria wiekowa K/M 40-49 · Kategoria wiekowa K/M 50+ 

7. NAGRODY 

 Zawodnicy w klasyfikacji open kobiet za miejsca I, II, III - nagroda oraz trofea · Zawodnicy w klasyfikacji open mężczyzn za miejsca I,II,III - nagroda oraz trofea - Zawodnicy w klasyfikacji kategorie wiekowe K/M za miejsca I,II,III - trofea · Nagrody w kategorii open i kategoriach wiekowych się „nie dublują” · Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród 

8. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW 

Startujący w ramach pakietu startowego otrzymują: · komplet numerów startowych (na koszulkę, kask i rower) · pomiar elektroniczny - wyniki będą dostępne na stronie WWW oraz w biurze zawodów po zakończeniu rywalizacji · prawo do korzystania z punktów z wodą i napojami izo na trasie · posiłek po zawodach · po przekroczeniu linii mety medal · ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków na czas trwania imprezy · zabezpieczenie medyczne i ratownicze. 

9. POMIAR CZASU · Pomiar czasu elektroniczny – za pomocą chipów · Zawodnik, który przekroczy linię mety bez chipa musi zgłosić ten fakt sędziemu, w biurze zawodów lub ekipie obsługującej pomiar czasu 

11. KARY · Jazda bez kasku lub w kasku odpiętym karane będą natychmiastową dyskwalifikacją! 

12.POSTANOWIENIA KOŃCOWE · Biuro zawodów będzie się mieścić przy STADIONIE LEKKOATLETYCZNYM · Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów: 09.00-10:30 · Wstawianie rowerów do I strefy zmian zlokalizowanej na terenie stadionu leśnego w godz. 09:45- 10:30 . Odbiór rowerów z strefy zmian w godz. 13:00 – 14:00 · Odbiór pakietów startowych, wstawianie i odbieranie rowerów oraz rzeczy ze stref zmian będzie niemożliwe poza wyznaczonymi terminami · Uczestnicy będą mogli skorzystać z depozytu, przebieralni i sanitariatów · Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne · Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych). Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe zawodników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach · Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym zawodnikom oraz osobom trzecim · Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy zawodnika. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z imprezą zawodnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów · Zawodnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą · Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów · Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis zawodnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się i akceptację regulaminu uczestnictwa w zawodach · Zawody przeprowadzone będą wg niniejszego regulaminu. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska. Interpretacja regulaminu należy do organizatora · Reklamacje dotyczące zawodów Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.